Zasady przyjęć

Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance przysługuje kobietom pełnoletnim wymagającym całodobowej opieki z powodu przewlekłej choroby psychicznej, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Warunkiem skierowania do domu pomocy jest pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej. Wniosek może złożyć także inna osoba fizyczna lub prawna, powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej. W szczególnych przypadkach o umieszczeniu w domu pomocy społecznej może zadecydować sąd rodzinny.

Pracownicy ośrodka pomocy społecznej przeprowadzają wywiad środowiskowy oraz zbierają niezbędną do tego celu dokumentację:

  • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu,
  • rodzinny wywiad środowiskowy,
  • decyzję o przyznaniu zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu,
  • decyzję organu emerytalno – rentownego i pisemną zgodę na ponoszenie opłat za pobyt w Domu,
  • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi,
  • zaświadczenie lekarza w którym zostanie stwierdzona konieczność umieszczenia w DPS,
  • oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w DPS, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych zgoda Sądu.

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej w Trzciance i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Decyzję o umieszczeniu osoby chorej w placówce wydaje Starosta Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego.
W razie niemożności umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej z powodu braku wolnych miejsc powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania. W przypadku posiadania wolnego miejsca dyrektor Domu powiadamia pisemnie osobę oczekującą o terminie przyjęcia.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance jest odpłatny i w roku 2023 wynosi 6 146,94 zł za osobę miesięcznie.

Do wnoszenia opłaty za pobyt obowiązani są w kolejności:

  • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym rodzina i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.