Struktura

Struktura DPS

W strukturze organizacyjnej Domu funkcjonują następujące działy:

 • Dział opiekuńczo-terapeutyczny,
 • Dział medyczno-rehabilitacyjny,
 • Dział administracyjny,
 • Dział gospodarczy.

Wszystkie działy funkcjonują w sposób zapewniający właściwy poziom usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, zgodnych z określonymi standardami.

Do zadań działu opiekuńczo-terapeutycznego należy w szczególności zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz umożliwianie rozwoju ich osobowości poprzez zapewnienie:

 • świadczenia pracy socjalnej,
 • szeroko pojętej terapii indywidualnej oraz grupowej w ramach terapii zajęciowej i terapii pracą,
 • uczestniczenia w imprezach kulturalnych, towarzyskich i turystycznych w środowisku lokalnym oraz organizowanych na terenie Domu,
 • miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble i sprzęty, pościel, bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej,
 • odzieży i obuwia,
 • pomocy w utrzymaniu higieny osobistej,
 • spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu i poza nim,
 • ochrony godności osobistej,
 • wyżywienia w ramach obowiązujących norm żywieniowych i dietetycznych zgodnie ze wskazaniami lekarza,
 • spożywania posiłków w ustalonym przedziale czasowym oraz możliwości wyboru potraw lub otrzymania posiłku dodatkowego,
 • prowadzenia dokumentacji w zakresie indywidualnych planów wsparcia i ich realizacji.

Do zadań działu administracyjnego należy w szczególności:

 • prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Domu,
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń ubezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką samochodowo – paliwową,
 • prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
 • zbiór aktów prawnych,
 • obsługa sekretariatu,
 • obsługa księgowa Domu,
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków Domu,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • prowadzenie obsługi kasowej Domu,
 • opracowywanie projektu budżetu,
 • opracowywanie jadłospisów.

.

Do zadań działu medyczno-rehabilitacyjnego należy w szczególności:

 • sprawowanie opieki medycznej w zakresie zleconych zadań przez lekarza rodzinnego i lekarzy – specjalistów,
 • świadczenie usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych,
 • podnoszenie sprawności fizycznej,
 • organizowanie pracy rehabilitacyjno-wychowawczej w stosunku do mieszkańców w oparciu o indywidualne plany wsparcia w ramach zespołu terapeutycznego,
 • prowadzenie diagnoz pielęgniarskich,
 • prowadzenie indywidualnej dokumentacji,
 • prowadzenie raportów pielęgniarskich, rejestru wykonanych zabiegów pielęgniarskich i badań laboratoryjnych.

Do zadań działu gospodarczego należy w szczególności:

 • prowadzenie kuchni,
 • wydawanie posiłków o określonych godzinach,
 • prowadzenie magazynów żywnościowych i technicznych,
 • świadczenie usług pralniczych zgodnie z zatwierdzoną technologią,
 • dbanie o należytą pracę urządzeń grzewczych,
 • kontrola i ewidencja wskazań urządzeń pomiarowych,
 • zabezpieczenie, naprawa oraz konserwacja pomieszczeń, maszyn i urządzeń,
 • dbanie o porządek i czystość w obejściach Domu,
 • zapewnienie transportu wewnętrznego i zewnętrzneg