Statut

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB PSYCHICZNIE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „EMPATIA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „EMPATIA”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu, posiadającym osobowość prawną.

§ 2

 1.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Trzcianka.
 3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
 4. Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych założeniach programowych oraz może pozostawać członkiem tych organizacji zachowując suwerenność organizacyjną.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
 2. Niniejszy Statut zabrania:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie , członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”
 3. Statutowa działalność Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 5

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Opieka i wspieranie osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
 2. Organizowanie wszelkiej pomocy finansowej i rzeczowej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
 3. Organizowanie i wspieranie działań mających na celu przygotowanie osób psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem.
 4. Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wśród grup wykluczonych
 5. Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz innych placówek opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
 6. Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz innych placówek opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
 7. Tworzenie osobom przebywającym w Domach Pomocy Społecznej warunków wszechstronnego rozwoju, godnego życia i integracji z otwartym środowiskiem.
 8. Współdziałanie z placówkami świadczącymi usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne.
 9. Wszechstronne wspieranie osób pracujących z osobami psychicznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie.
 10. Upowszechnianie wiedzy o osobach psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.
 11. Upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.
 12. Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym wsparcia – promocja i organizacja wolontariatu.
 13. Ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego.
 14. Wszechstronne wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
  1. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz innych placówek opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych co odpowiada podklasom:
   • 1.- 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
   • 2.- 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
   • 3. niesklasyfikowane
   • 4.- 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
  2. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego (w tym leczniczego, rehabilitacyjnego itp.) dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie oraz inne formy finansowania leczenia co odpowiada podklasie:
   • 5.- 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej;
  3. organizowanie rehabilitacji co odpowiada podklasie:
   • 6.- 87.10.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
  4. pomoc finansowa i rzeczowa dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
  5. organizowanie akcji pomocy osobom psychicznie chorym i niepełnosprawnym intelektualnie z udziałem innych podmiotów
   • 7.przy czym pkt. d) i e) stanowią działalność sklasyfikowaną w podklasach:
   • 8.- 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej niesklasyfikowana
   • 9.- 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  6. organizowanie różnych form terapii, angażującej ich w działalność artystyczną, sportową, prezentowania oraz nagłaśniania ich osiągnięć, zwłaszcza poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą, kulturalną, sportową i turystyczną, odpowiadającą podklasom:
   • 10.- 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
   • 11. niesklasyfikowane
   • 12.- 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
   • 13.-16.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
   • 14.- 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
   • 15.- 22.19.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
   • 16.- 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
   • 17.- 23.19.Z – Produkcja i obróbka pozostałego szkła , włączając szkło techniczne,
   • 18.- 23.49.Z – Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych,
   • 19.- 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
   • 20.- 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek,
   • 21.-32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana,
   • 22.- 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
   • 23.- 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
   • 24.- 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   • 25.- 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
   • 26.- 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  7. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
  8. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia,
  9. rozwijanie współpracy międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem wymiany poglądów i doświadczeń.
  10. współdziałanie i udzielanie materialnego wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia.
   • 27.przy czym pkt. od h) do j) stanowią działalność sklasyfikowaną w podklasie:
   • 28.- 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej niesklasyfikowana.
  11. tworzenie na podstawie odrębnych przepisów, jednostek służących osobom niepełnosprawnym
   • 29.
   • 30.
 2. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym w zakresie:
  1. prowadzenie Domów Pomocy Społecznej co odpowiada podklasie:
   • 31.- 87.10.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,
  2. prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz innych placówek opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych co odpowiada podklasie:
   • 32.- 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
  3. sprzedaży towarów wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  4. sprzedaży przedmiotów darowizny, przy czym pkt. a) i b) stanowią działalność sklasyfikowaną w podklasie – 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
 3. Dochód z działalności Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 4. Cele Stowarzyszenia mogą być realizowane na zlecenie oraz ze środków własnych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków honorowych,
 3. Członków wspierających.

§ 8

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

§ 9

 1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd, uchwałą podjętą w czasie pierwszego posiedzenia od chwili złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej, zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 10

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 2. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu;
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 4. korzystania na takich samych zasadach jak osoby trzecie z:
  1. poradnictwa, szkoleń i imprez, które organizowane są przez Stowarzyszenie;
  2. zaplecza oraz majątku Stowarzyszenia;
  3. innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 5. posiadania legitymacji i odznak Stowarzyszenia.

§ 11

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli oraz znaczenia Stowarzyszenia, a także dbania o jego dobre imię;
 3. dbania o mienie Stowarzyszenia;
 4. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 5. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia oraz akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkostwo to ustaje na skutek utraty osobowości prawnej lub zmiany profilu działalności przez członka wspierającego.
 3. Członek wspierający poprzez swojego przedstawiciela ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 4. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje oraz pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka Stowarzyszenia,
 3. uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego roku lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres dwóch lat,
 4. uchwały Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
 5. pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 15

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia na ręce Zarządu odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 22 Statutu.

§ 18

W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, pod warunkiem, że liczba członków dokooptowanych nie przekracza 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków

§ 19

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 20

Walne Zebranie członków może być:

 1. zwyczajne,
 2. nadzwyczajne.

§ 21

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, nie później niż do 30 czerwca każdego roku.
 2. W trybie określonym dalszymi postanowieniami prawo zwołania Walnego Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. O terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, organizator musi zawiadomić jego uczestników, co najmniej 14-dni przed jego rozpoczęciem.
 6. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie, zapadają w głosowaniu tajnym, przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem §22 Statutu.
 7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 22

W przypadku braku quorum organizator zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 30 dni po terminie pierwszym. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków chyba, że Statut przewiduje szczególne surowsze warunki podejmowania Uchwał.

§ 23

Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów uczestników Zebrania. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działalności Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. zatwierdzanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania,
 6.  rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu (sprawozdania finansowego),
 7. ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 9. ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 11. nadawanie oraz pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 25

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza i Skarbnika, a także może wybrać Wiceprezesa.
 3. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
  1. stania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  2. zrzeczenia się funkcji,
  3. odwołania z funkcji przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy.
 4. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa a także przez 1/3 członków Zarządu. Prawo żądania zwołania posiedzenia posiada Komisja Rewizyjna.
 4. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. zwoływanie Walnego Zebrania,
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania oraz kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
 3. ustalanie programów okresowych, planów działalności programowej oraz finansowej Stowarzyszenia,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie i działanie w imieniu Stowarzyszenia, składanie oświadczeń woli, podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań oraz udzielanie pełnomocnictw,
 7. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia, w zakresie nie zastrzeżonym dla Walnego Zebrania,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania oraz wykluczania członków zwyczajnych i wpierających,
 10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 11. ustalanie terminów wpłat wpisowego oraz składek członkowskich, a w szczególnych wypadkach zwalnianie z tych opłat,
 12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych.

§ 28

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
 2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi, ani żadnym innym organom Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 8. Członek Komisji rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:
  1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  2. zrzeczenia się funkcji.
 9. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 30

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 31

Do obowiązków i praw Komisji Rewizyjnej należy:

 1. obowiązek nadzoru nad organami, oddziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia w zakresie ich działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów, celem wyeliminowania między innymi:
  1. nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania w nich osób podejmujących decyzję, ich krewnych, bliskich oraz osób i instytucji z nimi związanych,
  2. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, wolontariusze, lub pracownicy Stowarzyszenia oraz osoby im bliskie.
 2. obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 3. obowiązek występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 4. obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 5. obowiązek składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 6. prawo żądania od członków, pracowników, wolontariuszy oraz władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
 7. prawo udziału członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 8. 8. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 9. 9. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 10. prawo zwołania Walnego Zebrania, w razie nie uczynienia tego przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 31

Źródłami powstania dochodu bądź majątku Stowarzyszenia są;

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. środki pochodzące z ofiarności prywatnej oraz zbiórki publiczne,
 4. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 5. dotacje, subwencje, granty, kontrakty, środki z funduszy publicznych, zlecenia usług,
 6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 32

Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.

§ 33

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia „ EMPATIA „, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Trzcianka dnia 04 grudnia 2014 r.