Oferta

Usługi zaspokajające potrzeby bytowe

Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględniają w szczególności wolność, intymność oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności oraz indywidualne potrzeby.

Widok na budynek od ulicy

Dom spełnia następujące warunki

 • budynek i jego otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych
 • windy dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • budynek wyposażony jest w sprawny system przyzywowo – alarmowy i system alarmowo – przeciwpożarowy
 • budynki utrzymane są zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • stan techniczny i estetyczny pomieszczeń podlega okresowym przeglądom
 • w obiektach i ich otoczeniu zachowana jest czystość, ład i porządek
W Domu znajdują się następujące pomieszczenia

W Domu znajdują się następujące pomieszczenia

 • pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe
 • pokoje dziennego pobytu
 • jadalnia
 • gabinet zabiegowo-pielęgniarski
 • pomieszczenia do terapii i rehabilitacji
 • kuchenki pomocnicze
 • pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia
 • palarnie
 • pokój gościnny
 • kaplica
Pokoje mieszkalne spełniają następujące warunki

Pokoje mieszkalne spełniają następujące warunki

 • jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m²
 • wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na osobę:
 • w przypadku osób poruszających się samodzielnie – jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób
 • w przypadku osób nie opuszczających łóżka – jest przeznaczony dla nie więcej niż czterech osób
 • pokój jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca oraz odpowiednią liczbę wyprowadzeń elektrycznych
Maszyny do szycia i żelazko

Dom zapewnia następujące warunki sanitarne

 • liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż 5 osób a w przypadku toalet – przez nie więcej niż 4 osoby
 • pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
Piekarnik i mikrofala w kuchni

Wyżywienie i organizacja posiłków spełnia następujące warunki

 • zapewnia się 3 posiłki dziennie
 • istnieje możliwość wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza
 • podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę
 • mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym
 • w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony

Opieka medyczna

Dom umożliwia i organizuje mieszkankom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych

 • mieszkanki objęte są opieką medyczną przez lekarza rodzinnego
 • mieszkanki objęte są opieką medyczną przez lekarzy specjalistów
 • mieszkanki objęte są rehabilitacją
 • mieszkanki objęte są opieką pielęgniarską

Usługi opiekuńcze i wspomagające

Dom zapewnia:

 • wsparcie poprzez działania zespołu opiekuńczo-terapeutycznego polegające w szczególności na opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia oraz wspólnej z mieszkańcem ich realizacji
 • wsparcie „pracownika pierwszego kontaktu”
 • świadczenie pracy socjalnej
 • warunki do rozwoju samorządności mieszkańców
 • organizację terapii indywidualnej
 • organizację terapii zajęciowej w warsztatach terapii zajęciowej lub w pracowniach terapii
 • możliwość korzystania przez mieszkańców z biblioteki oraz prasy codziennej, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej
 • usługi wspomagające, polegające na stymulowaniu nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu ze społecznością lokalną
 • usługi wspomagające, polegające na stymulowaniu nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną
 • organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia udział w imprezach kulturalnych i turystycznych
 • możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca
 • regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu
 • sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu