O stowarzyszeniu

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Opieka i wspieranie osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
 2. Organizowanie wszelkiej pomocy finansowej i rzeczowej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
 3. Organizowanie i wspieranie działań mających na celu przygotowanie osób psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem.
 4. Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wśród grup wykluczonych
 5. Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz innych placówek opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
 6. Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz innych placówek opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
 7. Tworzenie osobom przebywającym w Domach Pomocy Społecznej warunków wszechstronnego rozwoju, godnego życia i integracji z otwartym środowiskiem.
 8. Współdziałanie z placówkami świadczącymi usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne.
 9. Wszechstronne wspieranie osób pracujących z osobami psychicznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie.
 10. Upowszechnianie wiedzy o osobach psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.
 11. Upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.
 12. Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym wsparcia – promocja i organizacja wolontariatu.
 13. Ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego.
 14. Wszechstronne wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.